Pravidla pro podávání stížností, přípomínek a námětů

Všichni uživatelé pečovatelské služby při Domově důchodců ve Zlatých Horách nebo jiný občan v jejich zájmu, mají možnost podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb. Podáním stížnosti nebude způsobena újma tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána. Stížnosti a připomínky jsou zaměstnanci chápány jako příležitost ke zvýšení kvality služby.  

 

Uživatel služby si může stěžovat ústně, telefonicky, e-mailem, písemně i anonymně.

-       Ústně zaměstnanci pečovatelské služby, který je povinen jej vyslechnout a informovat nadřízeného

-       Písemně dopisem nebo zápisem do Knihy přání a stížností, která se nachází ve vestibulu Domova Důchodců

-       Anonymně lze stížnost vložit do schránky, která je rovněž umístěna ve vestibulu Domova důchodců

-       E-mailem nebo telefonicky

 

1)    Při vyřizování stížností bude respektováno soukromí a lidská práva stěžovatelů.

2)    Stížnost není důvodem pro ukončení pečovatelské služby ani neslouží k diskriminujícímu jednání ze strany poskytovatele služeb.

3)    Na žádost stěžovatele bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti.

4)    Stížnosti se vyřizují do 30 kalendářních dnů.

5)    Uživatel obdrží tato pravidla při podpisu smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

 

Pokud stěžovatel není spokojený s vyřízením stížnosti, může se dále obrátit na :

-       Ředitele Domova důchodců, Hornická 579, Zlaté Hory, tel.: 584 425 554, e-mail: reditel@ddzlatehory.cz

-       Zřizovatele – starostu města, nám. Svobody 80, Zlaté Hory,  tel.: 584 453 055, e-mail: město@zlatehory.cz               

-       Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a – Hodolany, 779 00 Olomouc 9,  tel.: 585 508 220, e-mail:  ocialni@kr-olomoucky.cz

-       Veřejného ochránce práv (ombudsmana), Údolní 39. 602 00 Brno, tel. 542 542 888, e-mail: kancelar@ochrance.cz                

 

-       MPSV, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 921 111,   e-mail: posta@mpsv.cz