Pečovatelská služba při domově důchodců ve Zlatých Horách

Pečovatelská služba při Domově důchodců ve Zlatých Horách je terénní služba poskytovaná dle potřeb a přání uživatelů ve vymezeném místě, čase a rozsahu a to prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Služby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem služby za úhradu dle platného sazebníku, schváleného radou Města Zlaté Hory.
Služby jsou poskytovány lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a bez cizí pomoci by nebyli schopni zvládat důležité životní potřeby, které jim nemohou zajistit ani rodinní příslušníci a kteří bydlí na území města Zlaté Hory a jeho místních částech – Ondřejovice, Horní Údolí, Dolní Údolí, Rejvíz.
Poskytovatelé pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou diskrétní, vstřícní a kompetentní. Při své práci dodržují zásady pečovatelské služby, obsažené v Etickém kodexu zaměstnanců sociální služby. Průběh pečovatelské služby probíhá dle individuálního plánu péče jednotlivého uživatele.  Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

Cílová skupina

- osoby s chronickým onemocněním
- osoby se zdravotním postižením
- rodiny s dětmi
- senioři


Věková struktura cílové skupiny

- děti kojeneckého věku (do 1 roku)
- děti předškolního věku (1-6 let)
- dospělí (27-64 let)
- mladší senioři (65-80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

 

Pečovatelská služba není poskytována:
• osobám, které nespadají do definované cílové skupiny a jsou soběstačné
• osobám, které vyžadují stálou lékařskou péči, specializovanou odbornou péči nebo nepřetržitou péči, tzn. péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracovní dobu
• osobám trpícím nestabilizovanou duševní chorobou nebo závažnou mentální poruchou, kdy je riziko, že ohrožují sebe či okolí nebo je přítomna absence  sociálních návyků
• osobám s infekčním či parazitálním onemocněním nebo bacilonosičstvím
• osobám agresívním nebo závislým na návykových látkách;
• není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů nebo sociální službu, o kterou osoba žádá neposkytujeme
• osobě, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností, vyplývajících ze smlouvy.

 

Cíle: 

• podpora udržení soběstačnosti (v rámci možností)
• pomoc při zachování kvality života uživatele
• spolupráce s rodinou, přáteli a sousedy na možném řešení nepříznivé situace
• poskytování kvalitní služby se stabilním pracovním týmem
• zvyšování odborné úrovně zaměstnanců (akreditovaná školení)
• informování veřejnosti o možnostech poskytování pečovatelské služby
Základní poskytované činnosti:

Prováděnými úkony pečovatelské služby se snažíme naplňovat individuální potřeby a cíle uživatelů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty),
b) pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda, nákupy, příprava a podávání jídla),
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení),
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, zajištění léků či bezplatné sociální poradenství).

Zásady pečovatelské služby:
a) diskrétnost poskytovaných služeb,
b) nezávislost klienta a svobodná volba při rozhodování,
c) respektování potřeb a volby uživatelů,
d) dodržování důstojnosti a práv uživatelů,
e) individuální přístup k uživateli,
f) bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb,
g) podpora udržování sociálních vazeb uživatele
h) rovnost přístupu k uživatelům bez diskriminace