Nejdůležitější používané předpisy:

 

1/1993 Sb.

Ústava České republiky

2/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod

Zákon 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník

Zákon 89/2012 Sb.

Občanský zákoník

Zákon 262/2006 Sb.

Zákoník práce

Zákon 108/2006 Sb.

o sociálních službách

Zákon 245/2000 Sb.

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Zákon 118/2000 Sb.

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Zákon 251/2005 Sb.

 

o inspekci práce

Zákon č. 309/2006 Sb.

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon č. 133/1985 Sb.

o požární ochraně

Zákon 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím

Zákon 110/2019 Sb.

 

o zpracování osobních údajů

Zákon 129/2000 Sb.

o krajích

Zákon 250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon 218/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech

Zákon 499/2004 Sb.

 

o archivnictví a spisové službě

Zákon 137/2006 Sb.

o veřejných zakázkách

Zákon 320/2001 Sb.

o finanční kontrole a veřejné správě a o změně některých zákonů

Zákon 563/1991 Sb.

 

o účetnictví

Zákon 589/1992 Sb.

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon 586/1992 Sb.

o daních z příjmů

Zákon 235/2004 Sb.

o dani z přidané hodnoty

Zákon 48/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů

 

o veřejném zdravotním pojištění

Zákon 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Zákon 111/2006 Sb.

 

o pomoci v hmotné nouzi

Zákon 110/2006 Sb.

o životním a existenčním minimu

Zákon 187/2006 Sb.

o nemocenském pojištění

Zákon 155/1995 Sb.

o důchodovém pojištění

Zákon 582/1991 Sb.

 

o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon 435/2004 Sb.

 

o zaměstnanosti

Zákon č. 30/1965 Sb. Nový Zákon 262/2006 Sb. a k tomu NV č. 276/2015 Sb.

o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Zákon 372/2011

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon 96/2004 Sb.

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon 110/1997 sb.

o potravinách a tabákových výrobcích

Zákon č. 309/2006 Sb

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 373/2011 Sb

o specifických zdravotních službách

Zákon č. 65/2017 Sb.

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 89/2021

O zdravotnických prostředcích

NV 439/2013 Sb.

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku pro skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ….

NV  289/2002 Sb.

Nový 328/2013 Sb.

kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o platech

NV  567/2006 Sb.

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

NV  590/2006 Sb.

kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

NV  361/2007 Sb.

 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

NV  495/2001 Sb.

Nový 390/2021 Sb.

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP

NV 564/2006 Sb.

Nový 341/2017 Sb.

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

NV 222/2010 Sb.

o katalogu prací ve veřejných službách a správě

NV 567/2006 Sb.

 

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí, o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

NV 168/2014 Sb.

seznam nemocí z povolání

NV 201/2010 Sb.

o způsobu evidence pracovních úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

NV 276/2015 Sb.

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

NV 375/2017 Sb.

o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

NV 101/2005 Sb.

 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 

NV č. 27/202 Sb.

způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004

o hygieně potravin

Naříz. Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002

zásady a požadavky potravinářského práva – bezpečnost potravin

Nařízení Komise č. 2073/2005

o mikrobiologických kritériích pro potraviny

Vyhl. 180/2015 Sb.

o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

 

Vyhl. 600/2006 Sb.

o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené

Vyhl. 125/1993 Sb.

 

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

 

 

Vyhl. 328/2014 Sb.

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, o změně sazby stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních výdajů

Vyhl. 137/2004 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhl. 52/2008 Sb.

kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem …

Vyhl. 323/2002 Sb.

o rozpočtové skladbě

Vyhl. 645/2004 Sb.

 


kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě

 

Vyhl. 259/2012 Sb.

o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhl. 505/2006 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách


Vyhl.114/02 Sb.

 

o fondu kulturních a sociálních potřeb

Vyhl.84/2005 Sb.

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO zřízených územními samosprávnými celky

Vyhl. 383/2009 Sb.

technická vyhláška o účetních záznamech (PAP)

Vyhl. 410/2009 Sb.

kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví

ĆÚS 701 – č. 710

pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhl. č. 410

Vyhl. 220/2013 Sb.

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Vyhl. 270/2010 Sb.

o inventarizaci majetku a závazků

Vyhl. 416/2004 Sb.

kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole a veřejné správě a o změně některých zákonů)

Vyhl. 146/1993 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 586/1992 Sb. (o daních z příjmu)

Pokyny D-… MF

k zákonu 586/1992 Sb.

Vyhl. 518/2004 Sb.

 

kterou se provádí zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Vyhl. 70/2012

o preventivních lékařských prohlídkách

Vyhl. 233/2009 Sb.

 

o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti …

Vyhl. 306/2012 Sb.

 


o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

 

Vyhl. 145/1988 Sb.

o Úmluvě o závodních zdravotních službách

Vyhl. č. 20/1989 Sb.

o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí

Vyhl. č. 537/2006 Sb.

o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 436/2017 Sb.

o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče;

Vyhláška č. 323/2017 Sb.

o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Úmluva č. 161

o závodních zdravotních službách (OSN); 

Úmluva (mezinárodní organizace práce) č. 155

o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí

ČSN 73 0835

Požární bezpečnost staveb ‒ Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

Vyhl. 101/2022

o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19