Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby, v souladu s ustanovením § 88, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

1.    Poslání.

Posláním pečovatelské služby  je zajistit všem jejím uživatelům důstojný život v jejich přirozeném prostředí. Cílem pečovatelské služby je podpora a pomoc občanům města Zlaté Hory a přilehlých obcí žít v jeho přirozeném sociálním prostředí běžným způsobem života v co nejlepší kvalitě a důstojnosti. Péče se poskytuje formou terénní služby v jejich přirozeném domácím prostředí k docílení seberealizace, podpoře běžného života, aby mohli být sami sebou a mohli žít aktivní a důstojný život. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele.

2.    Doba poskytování služby.

Pečovatelská služba se poskytuje na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem (dále jen Smlouva), jejíž přílohou je seznam dohodnutých poskytovaných služeb. Zájemce o pe-čovatelskou službu si vyzvedne „žádost o zavedení pečovatelské služby“         u poskytovatele a obdrží veškeré potřebné informace. Zájemce o službu, který se nemůže dostavit, se telefonicky spojí se sociální pracovnicí, která jej navštíví v jeho domácnosti, kde se společně dohodnou. Při poskytování pečovatelské služby se vychází z osobních potřeb klienta a provozních možností pečovatelské služby. Provozní doba je od 7.00 do 15.00 hod v pracovní dny pondělí – pátek (tedy mimo sobot, nedělí a státních svátků).

3.    Změny v poskytování služeb.

Uživatel ve vlastním zájmu informuje pečovatelku (sociální pracovnici) o změ-nách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služeb a to osobně nebo telefonicky. Pokud uživatel požaduje jednorázově službu, která není sjednána ve Smlouvě, je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli nejpozději 1 den dopředu. A naopak v případě, že některý den uživatel dohodnutou službu nepožaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli rovněž nejpozději 1 den dopředu a to  telefonicky nebo osobně pečovatelce. Jakékoli rozšíření pečovatelské služby o další úkony, případně snížení poskytovaných úkonů je nutné řešit se sociální pracovnicí změnou Smlouvy.

Pro výkon některých úkonů pečovatelské služby nejsou pomůcky a prostředky potřebné k jejich výkonu součástí poskytované služby a uživatel si je zajišťuje  z vlastních zdrojů (např. čistící prostředky, jednorázové rukavice pro zajištění osobní hygieny, prací prášek vč. aviváže či tekutého škrobu, smeták, kbelík, koš nebo taška na prádlo apod.).

4.    Finanční hotovost.

Pokud uživatel vyžaduje službu (např. nákup), kde je nutná úhrada v hotovosti, je třeba poskytnout předpokládanou finanční hotovost pečovatelce předem, nedohodnou-li se jinak. Pečovatelka si v přítomnosti uživatele zapíše požadovaný nákup i částku, kterou jí předal, což on stvrdí svým podpisem. Po předání nákupu bude provedeno vyúčtování, jehož správnost opěr stvrdí uživatel svým podpisem. Pečovatelka mu doporučí po jistou dobu stvrzenky uschovat. Stejný bude postup i při účtování obědů.

5.    Platby za poskytnuté služby.

Platba za poskytnuté služby je splatná po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta. Platby se hradí na základě vyúčtování, předloženého poskytovatelem. Platby vybírá pečovatelka v domácnosti uživatele v hotovosti do 25. dne následujícího měsíce a předává účetní organizace. Pečovatelka vždy den předem uživatele na platbu upozorní. Výše úhrady za pečovatelské úkony je stanovena sazebníkem úhrad, která je nedílnou součástí Smlouvy. Sazebník úhrad je vytvořen v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona a schválen Radou města Zlaté Hory.

6.    Přihlašování a odhlašování obědů.

Přihlašování a odhlašování stravy lze nejpozději den předem do 13-ti hodin     (v mimořádných případech  do 7.00 hodin ráno u pečovatelky nebo sociálního pracovníka). Uživatel má vždy s pečovatelkou dohodnutý způsob a čas  výměny termojídlonosičů (dodání oběda v 1. termojídlonosiči a vyzvednutí     2. prázdného termojídlonosiče na další den).

7.    Kontaktní osoby.

Uživatel ve své Smlouvě uvádí kontaktní osobu, kterou je možno informovat např. o zhoršeném zdravotním stavu. Kontaktní osoba je informována také, pokud uživatel při sjednané návštěvě neotevírá. Uživatel může ve svém zájmu do osobní dokumentace uvést i více osob, případně vypsat, které informace lze které osobě sdělit.

8.    Zabezpečení přístupu.

Je-li třeba pro poskytnutí terénní pečovatelské služby vstup do domu / bytu, jsou zhotoveny klíče na náklady uživatele. Pokud uživatel ve zřetele-hodných případech předá pečovatelce klíč od bytu/domu, musí být o této skutečnosti sepsán protokol, v němž budou uvedeny důvody a další skutečnosti (v jakém čase vstoupí do bytu, zda předem zazvoní/zaklepe …). Protokol bude založen v osobním spise uživatele a může být kdykoli zrušen (klíče navráceny).

9.    Ochrana osobních údajů.

Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost             o osobních údajích a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů pečovatelské služby, který bude uložen v osobní dokumentaci uživatele.

10. Stížnosti.

V případě nespokojenosti se způsobem poskytování pečovatelské služby má uživatel právo vyjádřit svou stížnost písemně na adresu poskytovatele, nebo zapsat do Knihy přání a stížností, umístěné ve vestibulu vchodu poskytovatele. Další možnost je vhodit stížnost do schránky ve vestibulu vchodu poskytovatele, nebo zavolat řediteli či kterémukoliv zaměstnanci poskytovatele nebo jeho zřizovateli. Všechny stížnosti budou zaevidovány, projednány a poškozený bude písemně vyrozuměn do30 dnů. Pokud nebude uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na další orgány –, starostu města, Český helsinský výbor, Kancelář ochránce lidských práv a MPSV.

11. Nabídka úkonů.

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: podpora uživatele a pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vni-třním prostoru;

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: zajištění pomoci při běžných úkonech osobní hygieny, holení, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, zuby, nehty a při použití WC;
  • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy: donáška teplého jídla do bytů klientů, pomoc při přípravě jídla a pití a při přípravě a podání jídla        a pití;
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti: pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti a domácích spotřebičů, při zajištění velkého úklidu domácnosti, při běžných i velkých nákupech a pochůzkách, při praní a žehlení osobního a ložního prádla a jeho drobných oprav;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovod uživa-telů především k lékaři, na úřady a instituce, popř. na jiná místa dle jejich potřeby (např. knihovna, pošta apod.)
  • základní sociální poradenství je poskytováno sociálním pracovníkem, který poskytne podporu při řešení uživatelovy nepříznivé sociální situace (informování o nárocích a vyřizování příspěvků na péči a dávek sociální péče, pomoc s jejich vyřizováním, o nárocích na bezplatné pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, o regionálních institucích, jež nabízí služby seniorům v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací  a kulturní, dále vyhledávání a kontaktování odborníků dle povahy problému, o možnostech podpory členů rodiny atd.); poradenská činnost je bezplatná.
  • další služby lze zajistit dle přání a potřeb uživatele po vzájemné domluvě.

 

Zaměstnanci pečovatelské služby poskytují své služby takovým způsobem, aby bylo naplněno poslání a cíl pečovatelské služby. Podrobně jsou všechny předpoklady pro řádný výkon pečovatelské služby popsány ve Standardech kvality sociálních služeb – pečovatelská služba!

 

Platost od 1.1.2007

Doplněno: 1.5.2013

 

Spravuje:

Ředitel Domova důchodců ve Zlatých Horách – Ing. Petr Follner