Domov důchodců Zlaté Hory, Hornická 579, 793 76  Zlaté Hory

Domovní  řád

Účinnost od 1.7.2013

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Domovní řád Domova důchodců obsahuje veškerá práva a povinnosti uživatele poskytované služby. Spolu se smlouvou o poskytování sociální služby vytváří podmínky právního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem.

Domov důchodců Zlaté Hory, je příspěvková organizace Města Zlaté Hory, jejímž posláním je poskytování odborných služeb a celoročního pobytu osobám, které mají sníženou soběstačnost    z důvodu věku a nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí pro trvalé změny zdravotního stavu. Potřebují komplexní a soustavnou pomoc druhé osoby ve všech životních situacích, kterou jim nemůže zajistit rodina nebo terénní sociální služba. Je jim poskytována taková podpora, která jim zaručuje důstojný život v bezpečném prostředí.

Musí být způsobilí soužití s ostatními uživateli domova.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování včetně úklidu, praní prádla a žehlení
 • poskytnutí celodenní stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
 • ošetřovatelská péče, zajištění zdravotní péče
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • sociální poradenství

 

II. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

Při nástupu do Domova důchodců ve Zlatých Horách je s uživatelem uzavřena Smlouva o poskytování služby sociální péče, která vymezuje základní práva a povinností obou stran. Uživatel musí splňovat základní kritéria a věkovou strukturu této cílové skupiny - § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn.pozd.předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb..

III. PRAVIDLA UBYTOVÁNÍ

  l  Pokoje uživatelů a jejich vybavení

Domov důchodců disponuje jednolůžkovými (celkem 10), dvoulůžkovými (15). Většinou se jedná o bytové buňky – vždy dva pokoje mají společné WC a sprchový kout s umyvadlem, tři pokoje mají vlastní sociální zázemí. Každý pokoj je viditelně označen jmenovkou a číslem pokoje. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, postupně jsou dovybavovány elektrickými polohovacími postelemi. Na pokojích je signalizační přivolávací zařízení.

V rámci individuálního přístupu a možností poskytovatele je možno po dohodě pokoj dovybavit vlastními předměty (obrázky, poličky, hodiny, květiny apod.) – připevnění zajistí na žádost uživatele údržba domova. Věci, které si s sebou obyvatel přinesl, musí být označeny jeho jménem. Značí se i věci zakoupené, darované nebo přidělené během pobytu v DD. Všechny označené věci jsou evidovány v seznamu osobních věcí, který je součástí osobního spisu obyvatele.

Na jednotlivé pokoje se uživatelé umisťují dle přání, důležitý je však i aktuální stav volných míst, pohlaví, zdravotní stav – mobilita, potřeba ošetřovatelské péče  

Snahou personálu je stabilizace uživatelů  - stěhování na jiný pokoj probíhá pouze výjimečně a to buď z podnětu uživatele (čeká na jednolůžkový pokoj, neshodne se se spolubydlícím …) nebo z důvodu zdravotního stavu (zvýšená péče, zhoršená mobilita …) a jen zcela výjimečně z provozních důvodů – předem projednáno, řádně zdůvodněno – může se jednat pouze o pře-chodný stav.

Na  přání uživatelů jej sociální pracovnice přihlašuje k trvalému pobytu.

Uživatelům není dovoleno v DD přechovávat zvířata, zbraně, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty a narkotika všeho druhu.

Věci přidělené uživateli domovem jsou majetkem DD. Povinnost zacházet s tímto inventářem šetrně platí nejen pro zaměstnance DD, ale i pro uživatele.

Přidělení klíče od pokoje uživatelům, jakož i možnost zamykat se ve vlastním pokoji, je předmětem vzájemné dohody mezi uživatelem a poskytovatelem. V zájmu bezpečnosti se obsluhující personál do pokoje dostane s použitím náhradního klíče (použití náhradního klíče řeší standardy kvality poskytované péče). V době nepřítomnosti uživatele jednolůžkového pokoje je tento uzamčen a klíč uschován na sesterně.

Do pokoje vstupuje obsluhující personál DD dle dohody s uživatelem k vykonání sociální služby, v naléhavém případě, případně na přání uživatele, neboť poskytovatel je povinen respek-tovat soukromí uživatelů. Před vstupem zaklepe a vyčká vyzvání ke vstupu.

l  Umístění elektrických spotřebičů na pokojích

Všechny pokoje jsou vybaveny zásuvkou na příjem TV signálu, takže si uživatelé mohou vzít na pokoj vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač (za podmínky uhrazování koncesionářských poplatků a stanovených měsíčních poplatků – viz ceník fakultativních služeb); ve vícelůžkových pokojích po dohodě se spolubydlícím. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vlastní nerevidované spotřebiče - rychlovarné konvice, ponorné vařiče, jiné vařiče, mikrovlnky, přímotopná zařízení, prodlužovací kabely a rozdvojky.

Za bezpečnost ledniček, které jsou vlastnictvím DD odpovídá poskytovatel, za bezpečný provoz ledničky uživatele odpovídá uživatel (pravidelná revize zajišťována poskytovatelem, hrazena uživatelem). Ledničky u vícelůžkových pokojů jsou umístěny na chodbičce ve společném prostoru tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro pohyb uživatelů.

l  Ostatní prostory DD

Mimo vlastní pokoj a prostory k němu příslušející může uživatel využívat společně s ostatními také další společné prostory – jídelnu, společenskou místnost, venkovní prostory. Uživatel je povinen zdržet se návštěvy pokojů ostatních uživatelů, pokud s nimi není na návštěvě dohodnut.

 l  Osobní věci uživatele (praní, žehlení a drobné opravy)

Před přijetím obdrží uživatel doporučený seznam ošacení a věcí, které je vhodné mít k dispozici při pobytu v DD. Je nutné věci označit, aby při praní, sušení či jiné manipulaci nemohlo dojít k záměně. Při nástupu předloží aktuální seznam osobních věcí a značku, kterou je označeno. Dojde-li v průběhu pobytu ke změnám v seznamu osobních věcí (vyřazení nebo zakoupení), je nutné poskytovatele informovat, aby mohl seznam opravit. Seznam je založen v osobní složce uživatele. Osobní prádlo uživatele se pere dle potřeby, ložní prádlo nejméně 1x za 3 týdny, mimořádně kdykoli. Praní, žehlení a drobné opravy provádí poskytovatel v e vlastní prádelně (žehlírně).

 l  Úklid

Běžný úklid je prováděn průběžně; denně se myjí podlahy, stírá prach, omývají se stoly a židle. Velký úklid, vč. mytí oken, se provádí dvakrát ročně. Skříně s osobními věcmi a noční stolky si uživatelé uklízejí sami, případně požádají personál domova. Ten provádí úklid osobních věcí výhradně za přítomnosti uživatele.

IV.    PRAVIDLA STRAVOVÁNÍ

Celodenní stravu pro obyvatele připravuje kuchyň Základní školy Zlaté Hory a je přepravo-vána do místa DD poskytovatelem. Každý uživatel má možnost výběru ze dvou obědů (pouze výjimečně je v nabídce pouze 1 jídlo).  Jídelní lístek se vydává v týdenním předstihu.

Obvyklá doba podávání stravy je následující:

 • snídaně  7:30         -      8:30 hod.         
 • oběd      11:30       -     12:30  hod.  (současně vydána odpolední svačina)
 • večeře    17:15       -     18:15  hod.  ve středu, v sobotu a neděli je studená večeře
 • 2.večeře  21.00 hod. – týká se pouze diabetiků

Chodícím uživatelům se podává strava v jídelně, nechodícím jsou nápoje a strava podávány na pokojích. Výjimečně nebo na požádání lze poskytnout stravu na pokoj i chodícímu uživateli. Rovněž zcela výjimečně může uživatel odhlásit některé z podávaných jídel – nutno zajistit správnou životosprávu uživatelů!.      

Potraviny mohou uživatelé ukládat  do chladničky – nutná kontrola nezávadnosti. Zbytky jídel nesmí být ponechávány na pokojích, chodbách, vyhazovány z oken ani jimi krmena zvířata.

V.   ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Domov důchodců poskytuje svým uživatelům ošetřovatelskou péči odpovídající jejich aktuální-mu zdravotnímu stavu 24 hodin denně – zdravotní sestry + pracovnice v sociálních službách.

Domov důchodců má lékařskou péči zajištěnou prostřednictvím praktického lékaře, který dochází do zařízení na základě smlouvy a to jednou týdně. Praktický lékař provede vstupní lékařskou prohlídku u každého nového uživatele, následně provádí i preventivní prohlídky. Uživatelé mají možnost si zvolit vlastního praktického lékaře, ovšem za předpokladu, že veškeré výdaje s tím spojené si hradí ze svých vlastních finančních prostředků (zajišťují si i léky, inkontinenční pomůcky…).

V odpoledních, večerních a nočních hodinách, jakož i o víkendech a svátcích je potřebná lékařská péče zajišťována prostřednictvím lékařské služby 1.pomoci nebo rychlou záchrannou službou.

Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel sloužícímu personálu, stejně tak i úraz svůj nebo jiného uživatele. Nemocní uživatelé dodržují léčebný režim, veškerá doporučení lékaře a to pod dohledem službu konajícího personálu, který dbá i na řádné užívání předepsaných léků.

Uživatelé jsou povinni se podrobit pravidelnému očkování proti chřipce, pneumonii, TAT (výjimky povoluje ošetřující lékař).

VI.   HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

V zájmu zachování základních principů osobní hygieny, zdravého životního stylu a pro-středí v domově důchodců, pečuje uživatel o pravidelnou osobní hygienu, čistotu, čistotu prádla, šatstva a pořádek ve svém pokoji i nejbližším okolí. Při mytí a koupání je nápomocen službu konající personál, který zajistí i další odpovídající činnosti související s udržováním osobní hygieny, čistoty a pořádku na základě individuálního požadavku uživatele (individuálního plánu).

Četnost koupání a sprchování není pro soběstačné nijak omezena; uživatelé vyžadující pomoc jiné osoby se koupou nejméně jedenkrát týdně - rozvrh koupání je sestaven s ohledem na přání jednotlivých uživatelů.

Kadeřnické, holičské a pedikérské služby jsou zajištěny externími pracovníky, kteří dochází do DD pravidelně. Tyto služby si hradí uživatelé sami ze svých prostředků.

Osobní prádlo si uživatelé vyměňují podle potřeby, nejméně jedenkrát denně, na noc se převlékají do pyžama či noční košile. Znečištěné prádlo se odevzdává do prádelny.

Všechny místnosti DD se pravidelně větrají a uživatelé dle svých schopností pobývají na čerstvém vzduchu v okolí DD.

VII.   ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A PLÁNOVÁNÍ

Sociální služby jsou poskytovány uživatelům domova důchodců dle platných předpisů v souladu s provozními možnostmi domova. Kromě ubytování a stravování poskytuje domov další služby dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn.pozd.předpisů.

 • * pomoc při zvládání běžných úkonů
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání, uléhání nebo změny poloh na lůžku
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci a pohybu
 • * pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při všech úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • * zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora a pomoc při využívání dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při udržování, obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou, s přirozeným
 • sociálním prostředím a sociální začleňování
 •    * sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
 • socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních s sociálních
 • schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatele
 • volnočasové a zájmové aktivity
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 •    * pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jakož i sociální poradenství  

Domov důchodců usiluje o individuální přístup ke každému uživateli a to s ohledem na jeho přání a potřeby. Každý uživatel má přiřazenou klíčovou pracovnici, která se mu věnuje, zejména  v době jeho adaptace, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby a napomáhá mu v jejich uskutečňování; sestavuje individuální plán uživatele, spolupodílí se na jeho utváření a vede písemné záznamy o průběhu plnění osobních cílů.

 Vytváření individuálních plánů slouží k posouzení potřeb uživatele, popisuje, jakou podporu potřebuje, ve kterých činnostech je soběstačný, co se potřebuje naučit nebo v čem zdokonalit, aby byl soběstačný, v čem s námi může spolupracovat. Uživatel si sám nebo ve spolupráci a klíčovou pracovnicí stanoví osobní cíle, kterých by chtěl dosáhnout.

Na žádost uživatele může být kdykoli klíčová pracovnice změněna, nebrání-li tomu provozní důvody.   

VIII.  FINANČNÍ, MAJETKOVÁ A DALŠÍ PRAVIDLA

Peníze a cenné věci

Při nástupu i v průběhu pobytu může uživatel požádat sociální pracovnici  o převzetí cenných věcí, vkladních knížek a finanční hotovosti do úschovy. DD neodpovídá za věci, cennosti, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy.

Sociální pracovnice vydá uživateli potvrzení o převzetí vkladní knížky nebo cenných  předmětů a uloží je do ústavního trezoru a současně je zavede do evidence depozit uživatele. Cennosti převzaté do úschovy musí být řádně označeny, aby byla vyloučena jejich záměna.

Na základě požadavku uživatele založí sociální pracovnice osobní konto uživatele. Je-li třeba, aby uživatel měl zaveden osobní účet, ale s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen pochopit účel či význam tohoto účtu, jakož i provedení podpisu, je podepsána Dohoda o plné moci mezi uživatelem a pověřeným zaměstnancem  o zmocnění nakládat s finanční částkou uloženou u soc. pracovníka. Tuto dohodu doloží podpisem rodinný příslušník uživatele jako svědek. Tyto finanční prostředky budou použity k úhradě drobných nákupů, léků a služeb; k výdajovým dokladům budou vždy doloženy paragony, stvrzenky a ostatní doklady o použití finančních prostředků.

V případě využití možnosti úschovy hotovosti v trezoru u sociální pracovnice doporučuje domov uživatelům ukládat vyšší finanční obnosy na vkladní knížky a v hotovosti ponechávat v trezoru částku max. do 5000,- Kč.  Za vedení řádné dokumentace uschované hotovosti, vkladní knížky, příp. jiných cenin zodpovídá sociální pracovnice.

Výplata kapesného a úhrada za pobyt

Uživatel si při nástupu do zařízení dohodne se sociální pracovnicí, jakým způsobem si přeje přebírat svůj důchod nebo jiné příjmy. Užiyvatel má možnost v zařízení pobírat důchod těmito způsoby:

 • hromadným výplatním seznamem ČSSZ
 • na svůj účet v bance
 • složenkou poštou

Uživatelé platí v zařízení úhradu, jejíž výši upravuje platný ceník schválený zřizovatelem Město Zlaté Hory. Uživatel si při nástupu do domova dohodne, jakým způsobem bude probíhat každý měsíc úhrada předepsaných nákladů. Splatnost je do konce kalendářního měsíce, za který má být úhrada zaplacena.

Uživatel má možnost provádět platbu úhrady takto:

 • hromadným výplatním seznamem ČSSZ
 • trvalým příkazem ze svého účtu
 • případně jiným způsobem po dohodě s vedením domova
 • hotově do pokladny DD

Uživatelům, kteří souhlasili s vyplácením důchodu hromadným výplatním seznamem, se provede úhrada nákladů a zůstatek důchodu (dále jen kapesné) se vyplatí 15. dne v měsíci.

Pokud tento den připadne na sobotu, kapesné se vyplácí již v pátek. Pokud připadne výplatní den na neděli, vyplatí se v pondělí. Kapesné vyplácí sociální pracovnice (v době nepřítomnosti její zástupce) ve své kanceláři a to v dopoledních hodinách. Poté je kapesné vypláceno  imobilním uživatelům na jejich pokojích.

Převzetí důchodu stvrdí uživatel svým podpisem do hromadného výplatního seznamu, faktické převzetí kapesného podepíše na výplatním lístku.

Za uživatele, který má ustanoveného zvláštního příjemce a je jím zaměstnanec DD, provede totéž tento zaměstnanec. Zvláštní příjemce je povinen kapesné použít pouze ve prospěch uživatele.

Za uživatele, který aktuálně není schopen podpisu, stvrdí obě převzetí vedoucí sestra (příp. zástupkyně) a jeden svědek (člen výboru ubytovaných).  

Na základě vzájemné dohody s rodinou uživatele zajistí DD postup směřující k podání návrhu na zbavení způsobilosti uživatele k právním úkonům a určení jeho opatrovníka.

Pokud uživatel není způsobilý k právním úkonům, uděluje souhlas k nakládání s jeho penězi jeho opatrovník.

Na písemnou žádost uživatele může být kapesné nebo jeho část (přesně určeno) předávána jednomu z příbuzných, popř. jiné osobě určené uživatelem.

Vrácení případného přeplatku proběhne v následujícím měsíci.

S kapesným může být naloženo podle přání uživatele takto:

 • je vyplaceno přímo do rukou uživatele
 • je uloženo na osobní konto uživatele
 • je uloženo na vkladní knížku nebo na účet určeného peněžního ústavu

Příspěvek na péči (dále jen PnP) – všechny úkony péče jsou poskytovány v rozsahu přiznaného PnP, jejich poskytování je s uživateli individuálně sjednáno. Přiznaný PnP náleží dle zákona v plné výši domovu.

Poštovní zásilky

Doporučené poštovní zásilky včetně peněžních přebírá určený zaměstnanec s podpisovým právem. Učiní záznam do knihy došlé pošty a zásilku vydá uživateli proti jeho podpisu. Pokud není uživatel schopen převzetí podepsat, učiní tak za něho určený zaměstnanec.

DD zabezpečuje uživatelům odesílání osobních poštovních zásilek.

IX.    PRAVIDLA SOUŽITÍ V DD

Uživatel má povinnost se při pobytu v objektu domova zdržet nadměrného užívání alkoholu a jiných psychotropních a návykových látek, které by ztěžovalo kolektivní soužití uživatelů.

Uživatel je povinen chovat se slušně a to jak k ostatním uživatelům, tak i k personálu domova. Mezi nevhodné chování patří zejména slovní nebo fyzické napadání, vyvolávání konfliktů a hádek, ponižování ostatních, hrubé a nevhodné chování k návštěvám domova, jakož i vytváření nadměrného hluku.

Každý uživatel by se měl snažit přispívat k nerušenému a příjemnému soužití a vzájemné toleranci. Při porušování společenských zásad nebo při nepřístojném chování, bude porušení řešeno vedením domova a to následovně:

 • méně závažné porušení … domluvou službu konajícího personálu nebo vedoucí sestrou
 • opakované či závažnější porušení … písemným napomenutím sociální pracovnicí nebo ředitelkou  (založeno ve spise)
 • zvlášť hrubé porušení … výpovědí – zrušením smlouvy o poskytování sociální péče

Za zvlášť hrubé porušení se považuje: prokázané fyzické napadení jiného uživatele nebo zaměstnance, prokázaná šikana mezi uživateli, prokázaná krádež finančních prostředků nebo cenných věcí, nekontrolované požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, opakované vyhrůžky a rasistické projevy, harassment …

Doba klidu

Doba nočního klidu je stanovena mezi  22.°° -  6.°° hodinou ranní.

V době nočního klidu nejsou uživatelé rušeni, s výjimkou podávání léků nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo lékařské péče.

V době nočního klidu mohou uživatelé poslouchat rozhlas nebo televizi, pouze pokud neruší ostatní spolubydlící.

Službu konající personál může zakázat hlasitou produkci, pokud je narušován klid ostatních.

Vycházky mimo DD

Uživatelé mohou svobodně vycházet z DD a pobývat mimo něj. Svůj odchod nahlásí u službu konajícího personálu – oznámí místo pobytu, předpokládanou dobu návratu – nejedná se  o omezování osobní svobody, nýbrž o zajištění bezpečnosti a přehledu o uživatelích.

Uživatelé vychází z domova vždy řádně a čistě oblečeni. Personál upozorňuje  na nepřimě-řenost nebo nevhodnost oblečení s ohledem na počasí a připomíná pitný režim, zejména v horkých dnech.

Vycházky může omezit nebo zakázat pouze ošetřující lékař v době nemoci, případně personál v  krajně nepříznivém počasí.

Přechodný pobyt mimo DD

Uživatel  může požádat o dočasný pobyt mimo domov kdykoliv, přičemž doba takového pobytu by neměla přesahovat 30 dní  (mohlo by dojít k polemice o potřebnosti sociálních služeb)

Ředitelka DD může uživateli pobyt mimo domov nepovolit pouze v případě, kdy je ohrožen nemocí nebo po předchozí zkušenosti je zřejmé, že o něj nebude řádně postaráno.

Přechodný pobyt je uživatel povinen hlásit předem, nejméně 3 dny před odjezdem.

Jde-li o uživatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům, je třeba k pobytu mimo domov souhlas jeho opatrovníka.

Uživatel si na dobu pobytu mimo domov předepsané léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu, kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

Uživatel, který je na dovolené, nebo je hospitalizován, má nárok na vrácení  úhrady za stravu v plné výši za všechny dny, které strávil mimo DD. Za ubytování se úhrada nevrací.

Za předem neoznámenou dobu pobytu mimo domov ztrácí uživatel nárok na vrácení příslušné části zaplacené úhrady.

Pravidla pro návštěvy příbuzných a známých uživatelů domova důchodců

Domov důchodců není uzavřeným zařízením, uživatelé mohou přijímat návštěvy. Každá návštěva je však povinna ohlásit svůj příchod službu konajícímu personálu.

Obvyklá návštěvní doba je každý den od 8.00 hod. do 19.00 hod., v zimním období na vícelůžkových pokojích (ležící uživatelé)  do 18.00 hod. Po dohodě s personálem je však možné návštěvy uskutečnit i mimo tuto dobu. Personál na požádání pomůže uživatele přemístit z pokoje do společenské místnosti nebo jídelny.

Návštěvy jsou povinny respektovat chod domova a dbát pokynů službu konajícího personálu.

V případě výskytu epidemií nebo závažných infekčních chorob se návštěvy domlouvají předem s vedoucí sestrou, která učiní opatření k řádnému průběhu návštěvy. Pouze na výzvu hygieny možno návštěvy na přechodnou dobu zakázat.

Uživatelé se mohou také navštěvovat navzájem na pokojích, pokud tím není porušováno právo na soukromí ostatních.

Návštěvníci ze vzdálenějších míst mají možnost si předem zajistit ubytování na ubytovně Sarkander, která je součástí domova.

Pravidla pro podávání stížnosti

Uživatelé DD jsou informováni o tom, že mají právo si stěžovat a jakou formou je možné stížnost uplatnit. Nemohou tím být žádným způsobem postihováni ani sankciováni.

Pravidla pro podání a vyřizování stížností jsou řešeny ve standardech kvality sociálních služeb, konkrétně standard č. 7.

Uživatel může podat stížnosti a připomínky ke službám poskytovaným DD nebo k chování či jednání personálu. Stížnost či připomínku může podat ústně či písemně, v případě anonymního sdělení lze použít schránku umístěnou u vchodu do domova..

Každá stížnost musí být řešena a předána stěžovateli do 30-ti dnů – v případě anonymní stížnosti se stížnost i odpověď vyvěsí na vývěsku domova

X. KULTURNÍ, SPOLEČENSKÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST

Uživatel se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah není na úkor jeho zdraví, nenarušuje klid nebo neohrožuje zdraví ostatních uživatelů, zaměstnanců  nebo jiných osob a pokud odpovídá podmínkám DD.

Pracovních aktivit, zájmových a kulturních akcí se mohou účastnit všichni uživatelé dle vlastní vůle. DD poskytuje uživatelům příležitost ke společenskému a kulturnímu vyžití. Každý uživatel má zajištěnou plnou svobodu náboženského vyznání. V DD není činná žádná politická strana, přitom není dotčeno právo na politické přesvědčení.   

Uživatelé si mohou bezplatně zapůjčovat knihy a časopisy, zapojit se do společných aktivit, poznat tak nové přátele, naučit se novým dovednostem, získat další vědomosti a informace.

XI. UKONČENÍ POBYTU V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Pobyt v DD končí na základě:

písemného oznámení uživatele nebo jeho opatrovníka – platí 2-měsíční výpovědní doba

rozhodnutím poskytovatele o přemístění uživatele do jiného zařízení nebo propuštění z důvodu neúčelnosti nebo nepotřebnosti sociální péče

úmrtím uživatele

zrušení smlouvy o poskytování soc.péče – viz kapitola IX.

Postup při úmrtí uživatele upravují zvláštní předpisy (Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. v platném znění a vyhláška 256/2001 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví v platném znění). Smuteční obřad zemřelého uživatele zabezpečí rodina; pokud tak neučiní nebo uživatel žádnou nemá a současně nemá ani žádnou finanční hotovost na pokrytí nákladů za vypravení pohřbu, přejímá tuto povinnost obec, na jejímž území občan zemřel.

Seznam majetku zemřelého sepíše neodkladně službu konající personál popř. sociální pracovnice za účasti alespoň jednoho svědka. Poté je majetek zemřelého převzat do úschovy (vkladní knížky, hotovost a cenné předměty jsou uloženy do trezoru) a předán právoplatným dědicům na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

XII.  VÝBOR UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Uživatelé si mohou ze svého středu zvolit své zástupce pro různá jednání s vedením DD, případně s jinými institucemi a vytvořit  „výbor uživatelů sociálních služeb“.

Iniciátorem jednání může být kterákoli ze stran. Poskytovatel vítá jakoukoli iniciativu výboru a to zejména v oblasti zkvalitňování života uživatelů, společenské aktivity a dobré pohody v domově.

XIII.   BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Uživatelé DD jsou povinni se řídit platnými bezpečnostními předpisy. Při mimořádných událostech se řídí pokyny službu konajícího personálu.

Domov je vybaven elektrickou požární signalizací, na pokojích je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Kouření v domově je zakázáno (zákon 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami).

Uživatelé se mohou volně pohybovat po celém areálu domova s výjimkou provozních místností (výdejna jídla, prádelna, kotelna, sklady …)  a to z bezpečnostních a hygienických důvodů.

Uzamykání budovy domova – službu konající personál uzamyká vstupní dveře do budovy i její ranní odemknutí (čas uzamčení cca ve 20.00 hodin, v letním období i později, čas odemknutí cca v 5.30 hodin). Předem oznámený pozdější příchod nebo dřívější odchod zajistí službu konající personál.

Odpovědnost za škodu

Uživatel, zaměstnanec nebo jiná zainteresovaná osoba je povinna upozornit ředitelku DD, případně jejího zástupce na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je třeba odvrátit.

Uživatel odpovídá za úmyslně způsobenou škodu na majetku DD, na majetku a zdraví jiných uživatelů, zaměstnanců a osob, které se v domově oprávněně zdržují. Vzniklou škodu je uživatel povinen uhradit. Způsobí-li prokazatelně škodu více uživatelů, odpovídají za ni podle míry své účasti. Pokud škoda na zdraví a majetku svým rozsahem a skutkovou podstatou naplňuje  charakter  trestného činu, bude řešena z podmětu ředitelky nebo poškozené osoby oznámením orgánům činným v trestním řízení.

Uživatelé chrání svůj majetek uzamčením svého pokoje, případně cenné věci a větší obnosy ukládají v trezoru u sociální pracovnice; mají k dispozici i uzamykatelné skříně. Každý uživatel by měl zvážit, které předměty uloží do úschovny, neboť domov neodpovídá za ztrátu těch věcí, které si uživatel ponechá u sebe. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy je uživatel zbaven způsobilosti k právním úkonům

XIV.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád je závazný a přístupný pro všechny uživatele, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance Domova důchodců ve Zlatých Horách.

Uživatel případně jeho opatrovník, je s tímto řádem seznámen při nástupu do domova a  svým podpisem stvrzuje ve Smlouvě o poskytnutí soc.péče, že si domovní řád pozorně pročetl a že akceptuje práva a povinnosti z něj vyplývající.

 

Tento Domovní řád nabývá účinnosti dnem  1.7.2013 a ruší  tím „Domácí řád“ z 26.5.2009.

 

Ve Zlatých Horách dne: 1. 4. 2018                                 Bc. Petr Follner

                                                                                           ředitel