POKYNY PRO NÁVŠTĚVY

03.12.2020 14:37

V souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění COVID_19 a v návaznostina vydanou platnou právní úpravu České republiky a doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí   n a ř i z u j i   všem návštěvám našeho zařízení dodržovat níže uvedené pokyny:

 

 • Návštěvy uživatelů lze připustit pouze za podmínky, že : 

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (v našem zařízení SE JIŽ TAKÉ MŮŽETE NECHAT OTESTOVAT, OVŠEM  Z ORGANIZAČNĚ PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ  TESTUJEME POUZE V ÚTERÝ A VE STŘEDU V DOBĚ OD 13.00 HOD. DO 16.00 HOD, MAXIMÁLNĚ 3 NÁVŠTĚVY ZA DEN. NA TESTOVÁNÍ U NÁS JE POTŘEBA SE PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT! Zde naleznete seznam odběrných míst v Olomouckém kraji: https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-kraji), 

(Od. 1. 9. 2021 jsou podmínky testování návštěv ze strany našeho zařízení následující:

Bezplatný antigenní test bude možné absolvovat jedenkrát za 7 dnů pouze v případě, že jde o

i. osoby do dovršení 12 let věku,

ii. osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, 

iii. osoby očkované proti onemocnění covid-19 pokud

1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů, nebo

2. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

3. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů;

tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.)

 

nebo

- osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: 1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

 

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, nebo

 

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

- osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

 

- osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

 • U shora popsaných výjimek jsou v našem zařízení návštěvy povoleny každý den v době
  od 13.00 hod. do 16.30 hod. Budova je uzamčena, zavoňte a vyčkejte příchodu personálu.
 • Návštěva u jedné osoby může trvat nejdéle 30 minut.
 • Uživatele mohou navštívit maximálně dvě osoby ve stejném čase!
 • Každou návštěvu je potřeba předem ohlásit na čísle 584 425 741, neboť
  na pokoji může být pouze jedna návštěva, tak aby v případě dvou navštívených uživatelů na pokoji nekolidovaly termíny návštěv a také z důvodu omezeného počtu možných návštěv za den.
 • Návštěva je povinna po celou dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Ještě před vstupem do našeho zařízení si musí návštěva zakrýt nos a ústa shora popsaným ochranným prostředkem, který si NOVÝ zajistí pro tyto účely sama a zakrytí úst a nosu provede pod dohledem zdravotního pracovníka našeho zařízení za skleněnými vstupními dveřmi, včetně vybalení, aby bylo zřejmé a zdravotní personál byl přesvědčen, že se jedná o nový, ještě nepoužitý ochranný prostředek.
 • Po vstupu do budovy si ošetřete ruce desinfekcí, která se nachází u dveří vchodu do budovy.
 • Na ošetřovně Vám bude personálem změřena teplota a pokud bude nad 37,0 °C, nebo budete vykazovat jiný pozitivní příznak nemoci, musíte budovu ihned opustit a doporučujeme, abyste vyhledali lékaře.
 • Na ošetřovně vyplňte a podepište dotazník o bezinfekčnosti, seznámení s podmínkami realizace návštěvy a způsobu prokázání bezinfekčnosti. V případě, že podle výsledků vyhodnocení dotazníku budete vykazovat symptomy onemocnění, musíte budovu ihned opustit a doporučujeme, abyste vyhledali lékaře. Dotazník bude s Vaším souhlasem založen v sesterské dokumentaci navštíveného.
 • Pokud to je možné, zajistěte, aby i navštívený měl po celou dobu Vaší návštěvy účinně chráněné ústa a nos (na vyžádání Vám personál vydá ústenku či respirátor pro uživatele).
 • V případě návštěvy na dvoulůžkovém pokoji musí být personálem zajištěna instalace závěsu mezi lůžky.
 • Ukončení návštěvy nahlaste na ošetřovně a při odchodu si opět ošetřete ruce desinfekcí.
 • V případě nedodržení těchto pokynů Vám nebude návštěva umožněna, či budete z budovy vykázáni.

 

Děkuji za pochopení.