POKYNY PRO NÁVŠTĚVY

03.12.2020 14:37

V souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění COVID_19 a v návaznostina vydanou platnou právní úpravu České republiky a doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí   n a ř i z u j i   všem návštěvám našeho zařízení dodržovat níže uvedené pokyny:

 

 • Zakazují se návštěvy mimo jiné u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory. Zákaz návštěv se nevztahuje na:

- Osoby, které se před zahájením návštěvy se podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem (v našem zařízení SE JIŽ TAKÉ MŮŽETE NECHAT OTESTOVAT, OVŠEM  Z ORGANIZAČNĚ PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ  TESTUJEME POUZE V ÚTERÝ A VE STŘEDU V DOBĚ OD 13.00 HOD. DO 16.00 HOD, MAXIMÁLNĚ 3 NÁVŠTĚVY ZA DEN. NA TESTOVÁNÍ U NÁS JE POTŘEBA SE PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNAT! Zde naleznete seznam odběrných míst v Olomouckém kraji: https://www.krajpomaha.cz/aktualne/seznam-odbernych-mist-v-olomouckem-kraji),

- osoby, které absolvovaly nejpozději 7 DNŮ před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo 72 HODIN před zahájením návštěvy

POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (za doklad považujeme v současné době i sms zprávu, kterou jste obdrželi z odběrného místa o negativním, výsledku testu, kde jsou uvedeny počáteční písmena Vašeho jména a příjmení a Váš rok narození – předložením Vašeho občanského průkazu poté bude ověřeno, že sms patří Vaší osobě).

- na osoby, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (dokladem se rozumí potvrzení od lékaře či sms zpráva z odběrného místa o Vašem pozitivním testu, která je starší 10 dnů a mladší 180 dnů).

- nově na osoby, které se prokáží potvrzením o komplexním očkování proti onemocení COVID-19 :

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

 • U shora popsaných výjimek jsou v našem zařízení návštěvy povoleny každý den v době
  od 13.00 hod. do 16.30 hod. Budova je uzamčena, zavoňte a vyčkejte příchodu personálu.
 • Návštěva u jedné osoby může trvat nejdéle 30 minut.
 • Uživatele mohou navštívit maximálně dvě osoby ve stejném čase!
 • Každou návštěvu je potřeba předem ohlásit na čísle 584 425 741, neboť
  na pokoji může být pouze jedna návštěva, tak aby v případě dvou navštívených uživatelů na pokoji nekolidovaly termíny návštěv a také z důvodu omezeného počtu možných návštěv za den.
 • Návštěva je povinna po celou dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Ještě před vstupem do našeho zařízení si musí návštěva zakrýt nos a ústa shora popsaným ochranným prostředkem, který si NOVÝ zajistí pro tyto účely sama a zakrytí úst a nosu provede pod dohledem zdravotního pracovníka našeho zařízení za skleněnými vstupními dveřmi, včetně vybalení, aby bylo zřejmé a zdravotní personál byl přesvědčen, že se jedná o nový, ještě nepoužitý ochranný prostředek.
 • Po vstupu do budovy si ošetřete ruce desinfekcí, která se nachází u dveří vchodu do budovy.
 • Na ošetřovně Vám bude personálem změřena teplota a pokud bude nad 37,0 °C, nebo budete vykazovat jiný pozitivní příznak nemoci, musíte budovu ihned opustit a doporučujeme, abyste vyhledali lékaře.
 • Na ošetřovně vyplňte a podepište dotazník o bezinfekčnosti, seznámení s podmínkami realizace návštěvy a způsobu prokázání bezinfekčnosti. V případě, že podle výsledků vyhodnocení dotazníku budete vykazovat symptomy onemocnění, musíte budovu ihned opustit a doporučujeme, abyste vyhledali lékaře. Dotazník bude s Vaším souhlasem založen v sesterské dokumentaci navštíveného.
 • Pokud to je možné, zajistěte, aby i navštívený měl po celou dobu Vaší návštěvy účinně chráněné ústa a nos (na vyžádání Vám personál vydá ústenku či respirátor pro uživatele).
 • V případě návštěvy na dvoulůžkovém pokoji musí být personálem zajištěna instalace závěsu mezi lůžky.
 • Ukončení návštěvy nahlaste na ošetřovně a při odchodu si opět ošetřete ruce desinfekcí.
 • V případě nedodržení těchto pokynů Vám nebude návštěva umožněna, či budete z budovy vykázáni.

 

Děkuji za pochopení.